හැඳින්වීම

ශ්‍රී ලංකාවේ සෙසු පළාත් සභාවන් සමග සැසදීමේ දී උතුරු මැද පළාත් භූමි ප්‍රමාණයෙන් විශාලතම පළාත වේ. එය වර්ග කි.මී. 10,472 කි. ජන ඝනත්වය වර්ග කි.මී. 1 ට 120 කි. දැනට ඉතිරි වී ඇති කැලෑ භූමි ප්‍රමාණය හෙක්ටයාර 615,884 කි. සමස්ත භූමි ප්‍රමාණයෙන් 25% ක් පමණ හෝ කැලෑ භූමි ප්‍රමාණයක් පැවතීම අත්‍යාවශ්‍ය සාධකයකි. උතුරු මැද පළාතේ එය 58% ඉක්මවා ඇත. එය යහපත් සෞඛ්‍ය තත්ත්වයක් පවත්වාගෙන යාමට එය ඉතා වැදගත් පාරිසරික සාධකයකි.

පළාතේ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් මිලියන 68,000 ක් කෘෂිකර්මාන්තයෙන් වන අතර, කර්මාන්ත වලින් මිලියන 51,000 ක් ද, සේවා අංශයෙන් මිලියන 12,000 ක් ද වේ.

පළාතේ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය රු. බිලියන 607 කි. (2015) (ජන ලේඛණ හා සංඛ්‍යා දත්ත ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු වාර්තා අනුව සකස් කොට ඇත.)

දැක්ම

නිරෝගීමත් ජනතාවක් - සමෘධිමත් පළාතක්

 

මෙහෙවර

 

නීරෝගිමත් ජනතාවක්, සමෘධිමත් පළාතක් බිහිකිරිම උදෙසා  කාර්යක්ෂමවූත්, ගුණාත්මකවූත්  සෞඛ්‍ය සේවාවක්  ලබාදෙනුවස් උතුරු මැද පළාතේ  සියළුම සෞඛ්‍ය ආයතන සවිබල ගැන්විම.

 

ප්‍රධාන අරමුණු

 • *රෝග නිවාරණය කිරිමේ කටයුතු සඳහා සෞඛ්‍ය ආයතන කාර්යක්ෂමවූත් ගුණාත්මකවූත්, මහජන සෞඛ්‍ය සේවාවක් ලබාදීම.
  *සෞඛ්‍ය සත්කාරක සේවාව කාර්යක්ෂම හා ගුණාත්මක බවින් යුතුව ලබාදීම සදහා සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලය සවි බල ගැන්වීම.
  *සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධනය සඳහා පාසල් සිසුන් දැනුවත් කිරීම සඳහා සෞඛ්‍ය අධ්‍යපනය ලබාදීම.
  *පළාතේ උග්‍ර ගැටළුවක්ව පවතින වකුගඩු රෝග නිවාරණය පිලිබඳ පරික්ෂණ පැවැත්වීම, ප්‍රතිකාර කිරීම, රෝගයට ගොදුරු වීම වැළැක්වීම සඳහා උපදෙස් ලබාදීම.
  *මෙම සේවාවන් මැනවින් පවත්වාගෙන යාම සඳහා තිරස් හා සිරස් පාර්ශවයන් සමග අන්තර් පාර්ශවීය සබැදියාවක් මැනවින් පවත්වාගෙන යාම.
  *ඉහත කාර්යයන් තුළින් සෞඛ්‍ය සම්පන්න ජනතාවක් බිහි කර එමගින් ඖෂධ සහ රෝගී සත්කාරය සඳහා වැය වන විදේශ විනිමය අවම කිරීම තුළින් දේශිය ආර්ථිකය නඟා සිටුවීම සඳහා සෘජු දායකත්වයක් ලබාදීම.

වකුගඩු රෝග නිවාරණ වැඩසටහන් රැසක්
ආපදා දැණුම් දීමේ අංකය 1902


බණ්ඩාරණායක මාවත,

අනුරාධපුර

.කාර්යාලය (දුරකථනය) : (+94) 25 2221926

කාර්යාලය (ෆැක්ස්) : (+94) 25 2220060

පළාත් අධ්‍යක්ෂ: (+94) 25 2222700බණ්ඩාරණායක මාවත,

අනුරාධපුර

.කාර්යාලය (දුරකථනය) : (+94) 25 2221926

කාර්යාලය (ෆැක්ස්) : (+94) 25 2220060

පළාත් අධ්‍යක්ෂ: (+94) 25 2222700


Last updated on ජූනි 7, 2017

No of Visitors

6 933