• වාර්ෂික මුදල් ප්‍රකාශයේ දෙපාර්තමේන්තු ශිර්ෂය යටතේ පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව සදහා සාමාන්‍ය පරිපාලන , ආයතනික සේවා හා සංවර්ධන කටයුතු පවත්වාගෙන යැම සදහා වෙන් වු මුදල්  ප්‍රතිපාදනයන් මුදල් රෙගුලාසි හා පළාත් සභා මුල්‍ය රිති සංග්‍රහය ප්‍රකාරව වියදම් දරා එහි  ප්‍රතිඵලයන් වර්ෂ අවසාන ගිණුම් වාර්තා තුලින් ප්‍රධාන ලේකම් වෙත හා  විගණකාධිපති වෙත  වාර්තා කිරිමේ  වගකිම ගිණුම් අංශයට පැවරි ඇත.  මීට අමතරව විගණන විමසුම් හා විගණකාධිපති වාර්තා ගිණුම් කාරක සභා කටයුතුද ගිණුම් අංශයට පැවරි ඇත


  ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී
  ආර්.එම්.එම්.රත්නායක මයා
  ඇමතුම් දිගු අංකය 306 
  දුරකථන අංකය  025-2223790

   

  විෂය අංකය                   මුදල් සහකාර
  නම                               එස්.ඒ.ගුණසේකර
  තනතුර                          කළමනාකරණ සහකාර   -1
  විෂය                             විගණන විමසුම් සදහා පිළිතුරු සකස් කිරිම, ගිණුම් අංශයේ තැපැල භාරව කටයුතු කිරිම

  ඇමතුම් දිගු අංකය          309     දු.අංකය 025-2050718
   

 • විෂය අංකය                   එෆ් 1   
  නම                               කේ.ඒ.කේ.කේ.සමරදිවාකර මිය
  තනතුර                          කළමනාකරණ සහකාර   -1
  විෂය                             මුදල් පොත නඩත්තුව/සිගාස් වැඩසටහන මෙහෙයවිම

  ඇමතුම් දිගු අංකය          308  දු.අංකය 025-2050718
 • විෂය අංකය                   එෆ්2    
  නම                               ලංකා නිමාලි ගලප්පත්ති මෙවි
  තනතුර                          කළමනාකරණ සහකාර  -1
  විෂය                             දෙපාර්තමේන්තුව  යටතේ වන ඉදිකිරිම් විෂය       

  ඇමතුම් දිගු අංකය          308    දු.අංකය 025-2050718
 • විෂය අංකය                   එෆ් 3
  නම                               ටි.ටි.එම්.පෙරේරා මිය     
  තනතුර                          කළමනාකරණ සහකාර
  විෂය                             සරප් රාජකාරිය හා කාර්යාලය තුල යන්ත්‍රෝපකරණ අලුත්වැඩියාව

  ඇමතුම් දිගු අංකය          308   දු.අංකය 025-2050718
 • විෂය අංකය                   එෆ් 4
  නම                               ඒ.පි.එම්.ආර්.තිලකරත්න මෙවි    
  තනතුර                          කළමනාකරණ සහකාර
  විෂය                             වෛද්‍ය උපකරණ හා අනෙකුත් ප්‍රධාන මිළදි ගැනිමි

  ඇමතුම් දිගු අංකය          308     දු.අංකය 025-2050718
 • විෂය අංකය                   එෆ් 5
  නම                               යු.එච්.බි.රලපනාව මයා  
  තනතුර                          කළමනාකරණ සහකාර
  විෂය                             බැංකු සැසදුම් සකස් කිරිම, අත්තිකාරම් බි ගිණුම, වවුචර් පරික්ෂාව 

  ඇමතුම් දිගු අංකය          309   දු.අංකය 025-2050718
 • විෂය අංකය                   එෆ් 6
  නම                               බි.ඒ.සකූර් මයා 
  තනතුර                          කළමනාකරණ සහකාර
  විෂය                             ගබඩා රාජකාරිය, වැය ලෙජර් නඩත්තුව

  ඇමතුම් දිගු අංකය          309  දු.අංකය 025-2050718
 • විෂය අංකය                   එෆ් 7
  නම                               අයි.එම්.ඩි.කුසුම් බංඩාර මෙවි      
  තනතුර                          කළමනාකරණ සහකාර
  විෂය                             පළාත් කාර්යාලයේ ස්ථිර නිළධාරින්ගේ හා අනියමි සේවකයින්ගේ වැටුප් සකස් කිරිම හා පොදු තැන්පත් ගිණුම  පාලනය 

  ඇමතුම් දිගු අංකය          308   දු.අංකය 025-2050718


Bandaranayake Mawatha,

Anuradhapura, Sri Lanka

Tel : (+94) 25 2221926

Fax(+94) 25 2220060

Director: (+94) 25 2222700Bandaranayake Mawatha,

Anuradhapura, Sri Lanka

Tel : (+94) 25 2221926

Fax(+94) 25 2220060

Director: (+94) 25 2222700

 


Last updated on ජනවාරි 12, 2018

No of Visitors

6 933