ආයතන අංශය
ආයතනික පරිපාලන හා විනය කටයුතු
ගරු ආණ්ඩුකාරතුමාගේ බලතල පැවරීම අනුව සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවක මණ්ඩල බඳවා ගැනීම්, සේවය ස්ථිර කිරීම්, සේවා කාලය දීර්ඝ කිරීම්, විශ්‍රාම ගැන්වීම් වැනි දෙපාර්තමේන්තු මට්ටමින් සිදු කරනු ලබන ආයතනික කටයුතු මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ පාලන අංශයේ වැදගත් කාර්යභාරයක් වනු ඇත.
මීට අමතරව රේඛීය අමාත්‍යංශය මගින් බඳවා ගැනීම් කර පුහුණුවෙන් පසු පළාත් රාජ්‍ය සේවයට අනුයුක්ත කරන වෘත්තීමය සේවාවන්ට අයත් නිලධාරීන් පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව හරහා බඳවා ගැනීමේ කටයුතු ද සිදු කරනු ලැබේ.එමෙන්ම වෙනත් පළාත් සභා මගින් ස්ථාන මාරු ලබා පැමිණෙන නිලධාරීන් / සේවකයන් පළාත් රාජ්‍යෙ ස්වා කොමිෂන් සභාව හරහා අභ්‍යන්තර හා පළාත් මාරු කිරීම් යටතේ අනුයුක්ත කර ගැනීමේ වගකීමද දෙපාර්තමේන්තුව වෙත පැවරේ.


ප්‍රධාන කළමනාකරණ සහකාර

 • දෙපාර්තමේන්තුවේ සියළුම නිලධාරීන්ගේ අතිකාල, නිවාඩු දින වැටුප් අනුමැතියට ඉදිරිපත් කිරීම.
 • සුළු මුදල් අග්‍රිම කිරීම
 • කාර්ය මණ්ඩල අධීක්ෂණය
 • චක්‍ර ලේක, අණ පනත්, පූර්වාදර්ශ ගොනු පවත්වා ගැනීම හා නඩත්තු කිරීම
 • පැමිණීමේ ලේඛනය, කෙටි නිවාඩු ලේඛන පවත්වා ගනිමින් කාර්ය මණ්ඩල සම්බන්ධීකරණය
 • ලේඛනාගාරය විධිමත්ව පවත්වා ගැනීම

විෂය 01 – එච්.එන්.අනුරුද්ධිකා මිය.

 • වෛද්‍ය නිලධාරී, දන්ත ශල්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී, ලියාපදිංචි වෛද්‍ය නිලධාරී, ලියාපදිංචි වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ ආයතනික රාජකාරි කටයුතු (ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ කාර්යාල වලට අනුයුක්ත)
 • ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාත්මක සේවයේ නිලධාරීන්ගේ (ප්‍රාදේශීය මැලේරියා මර්ධන නිලධාරී, කීට විද්‍යාඥ නිලධාරීන්)
 • ඇමදුම් සේවයේ ආයතනික කටයුතු
 • පළාත් සභා / පාර්ලිමේන්තු ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සැකසීම
 • පෞද්ගලික වෛද්‍ය සේවා සම්බන්ධ කටයුතු
 • කාර්ය මණ්ඩල කටයුතු

විෂය 02 – එල්.ජී.චමේදිකා මිය.

 • හෙද නිලධාරීන්ගේ පෞද්ගලික ලිපිගොණු වලට අදාල කටයුතු
 • විදේශ ශිෂ්‍යත්ව
 • කාර්ය මණ්ඩල රැස්වීම් වාර්තා

විෂය 03 – ඩබ්.චම්පිකා කුමාරී රත්නමලල මිය.

 • ඖෂධවේදී
 • වෛද්‍ය රසායනාගාර කාර්මික විද්‍යාඥ
 • විකිරණ ශිල්පී
 • භෞත චිකිත්සක
 • වෘත්තීය චිකිත්සක
 • මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක
 • සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපන නිලධාරී
 • සංඛ්‍යා සමීක්ෂණ නිලධාරී (පෞද්ගලික ලිපිගොණු වලට අදාල කටයුතු)
 • දේපල ණය, ආපදා ණය
 • වෛද්‍ය පරීක්ෂණ මණ්ඩල

 

විෂය 04 – ඩබ්.ඒ.අයි.මධුමාලි මිය.
(අතුරු වෛද්‍ය සේවයේ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක හැර අනෙකුත් තනතුරු වලට අදාල ආයතනික කටයුතු)

 • පාසල් දන්ත චිකිත්සක
 • අක්ෂි තාක්ෂණවේදී
 • කීට විද්‍යා සහකාර
 • ආහාර හා ඖෂධ පරීක්ෂක
 • මහජන සෞඛ්‍ය රසායනාගාර ශිල්පී
 • විද්‍යුත් ඛන්තු රේඛණ ශිල්පී
 • පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරිණී
 • දන්ත කාර්මික ශිල්පී
 • විද්‍යුත් නිකර්පණ රේඛන සටහන්කරු (පෞද්ගලික ලිපිගොණු වලට අදාල කටයුතු)

 

විෂය 05 – ඩී.එස්.එල්.ද අල්විස් මිය.

 • කළමනාකරණ සහකාර සේවයට අදාළ සියළුම රාජකාරි කටයුතු
 • සංවර්ධන නිලධාරී සේවයට අදාළ සියළුම රාජකාරි කටයුතු
 • තොරතුරු තාක්ෂණ සේවයට අදාළ සියළුම රාජකාරි කටයුතු
 • MN 01 සේවා ගණයට අදාළ Micro photographer, Dies Stewards, House Warden, Medical Supplies Assistant, Vaccinator, Ward Clerk යන තනතුරු වලට අදාළ සියළුම රාජකාරි කටයුතු
 • කාර්යාලයේ සියළුම නිලධාරීන්ගේ / සේවකයින්ගේ පෞද්ගලික ලිපිගොණු හා ඊට අදාළ අනෙකුත් රාජකාරි
 • දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉඩම් සම්බන්ධ කටයුතු

විෂය 06 – කේ.වී.සී.ධර්මසේන මයා.

 • දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් වාහන අළුත්වැඩියා කිරීම, වාහන අනතුරු සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියා කිරීම, මූලික විමර්ශන, පරීක්ෂණ හා විධිමත් විනය පරීක්ෂණ පැවැත්වීම සම්බන්ධ සියළුම රාජකාරි

 

විෂය 07 – ඩී.ජේ.ඒ.බුද්ධිමාලි මිය.
ප්‍රාථමික අර්ධ ශිල්පීය සේවා ගණයට අයත් තනතුරු වල සියළුම ආයතනික කටයුතු

 • ජනක යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරු
 • ජලනල කාර්මික
 • වඩු කාර්මික
 • පෑස්සුම්කරු
 • පෙදරේරු
 • අරක්කැමි
 • මැහුම් සේවිකා
 • රසායනාගාර සේවක
 • උපස්ථායක
 • දුරකථන ක්‍රියාකරු
 • රෝහල් ඕවසියර් (පෞද්ගලික ලිපිගොණු වලට අදාල කටයුතු)

පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව මගින් ක්‍රියාත්මක කරන හා දෙපාර්තමේන්තුගත වාර්ෂික ස්ථානමාරු සම්බන්ධ සියළුම රාජකාරි
විෂය 08 – ජී.ඩබ්.ඩබ්.කුමුදුනීමිය.

 • සෞඛ්‍ය කාර්ය සහයක (කණිෂ්ඨ)
 • සෞඛ්‍ය කාර්ය සහයක (සාමාන්‍ය)
 • ඉසීමේ යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරු
 • මුරකරු
 • ප්‍රායෝගික පුහුණු සම්බන්ධ කටයුතු

 

විෂය 09 – ඩබ්.පී.නදීෂානි මිය

 • වෙනත් ආයතන අතර සම්බන්ධීකරණ හා පොදු ආයතන ලිපි කටයුතු

(රුක් රෝපණ වැඩසටහන්, පොසොන් උත්සවය, මැතිවරණ සම්බන්ධ කටයුතු, ගිලන්ථ හා සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයේ සහය ලබාදීම, ප්‍රාදේශීය හා දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම් දැනුම් දීම, රාජකාරි හැදුනුම්පත් පිළියෙල කිරීමට අදාල කටයුතු)

 • ආයතන අංශයේ කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම් වාර්තා පිළියෙල කිරීම
 • තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත සම්බන්ධ රාජකාරි කටයුතු
 • E – 06 විෂයෙහි පවත්නා මූලික විමර්ශන ගොණු යාවත්කාලීන කිරීම.

 

විෂය 10 – ඩබ්.එච්.එම්.සී.දමයන්ති මිය.

 • දෙපාර්තමේන්තුවේ විනය, මූලික විමර්ශන කටයුතු (වාහන අනතුරු හැර)
 • මහජන පැමිණිලි සම්බන්ධ කටයුතු
 • ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවයේ ඖෂධ සංයෝජක නිලධාරීන්ගේ හා මහජන සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන්ගේ පුද්ගලික ගොණු කටයුතු
 • ඖෂධ සංයෝජක, මහජන සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන්ගේ මානව හිමිකම් කටයුතු හා මූලික විමර්ෂණ වලට අදාල මානව හිමිකම් කටයුතු
 • දෙපාර්තමේන්තුවේ නඩු සම්බන්ධ කටයුතු

 

විෂය 11 – බී.එම්.ඩී.අභයරත්න මයා.

 

  • රියදුරු මහතුන්ගේ ආයතන කටයුතු
  • නිවාඩු හා දුම්රිය බලපත්‍ර පිළිබඳ රාජකාරි
  • විදුලිය/දුරකථන/ජල හා පුවත්පත් ආදියෙහි ගෙවීම් කටයුතු හා ඒ සම්බන්ධ රාජකාරි
  • කාර්යාලීය නිලධාරීන්ගේ අතිකාල හා ගමන් වියදම් ආදී අනිකුත් ගෙවීම් වලට අදාළ වවුචර් අනුමැතියට ඉදිරිපත් කිරීම
  • දේශීය පුහුණු පාඨමාලා සම්බන්ධ රාජකාරි
  • නිලධාරීන්ගේ ඉදිරි වැඩ සටහන් සම්බන්ධ රාජකාරි

 

 

 

Bandaranayake Mawatha,

Anuradhapura, Sri Lanka

Tel : (+94) 25 2221926

Fax(+94) 25 2220060

Director: (+94) 25 2222700

 


Last updated on ජනවාරි 11, 2018

No of Visitors

6 933