කාර්යාලය

ලිපිනය බන්ඩාරණායක මාවත, අනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථන අංක (+94) 025 2221926 / 025 2222700
Fax: (+94) 25 2220060
email: phupdhs@gmail.com

                  කළමණාකරණ කාර්ය මණ්ඩලය

නම
තනතුර
දුරකථන අංකය
ෆැක්ස්
වෛද්‍ය පාලිත බණ්ඩාර palithabandara249@gmail.com පළාත් අධ්‍යක්ෂ 025 2222700 025 2220060

වෛද්‍ය එස්.එන්.උඩුගම

නියෝජ්‍ය පළාත් අධ්‍යක්ෂ 025 2222700 025 2220060
සේනක වීරසිංහ මහතා

ශ්‍රී ලං.ප.සේ.

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (පාලන) 025 2223165 025 2220060

වෛද්‍ය රෝෂාන් සම්පත්

SLMBBS

ප්‍රජා වෛද්‍ය විශේෂඥ 025 2050717 025 2220060
වෛද්‍ය ධම්මික ද සිල්වා

ශ්‍රී ලං.වෛ.සේ

වෛද්‍ය නිලධාරී (සැළසුම්) 025 3 254 084 025 3 254 084
මහින්ද රත්නායක (ශ්‍රී.ලං.ග.සේ.) ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී 025 2223790 025 2 223 790
වෛද්‍ය හේමා වීරකෝන් වෛද්‍ය නිලධාරී (ප්‍රජා සෞඛ්‍ය) 025 2050717 025 2220060

වෛද්‍ය එම්.ඒ.පී.කේ.බණ්ඩාර

වෛද්‍ය නිලධාරී (වකුගඩු ඒකකය) 025 2222509 Ext 425

දේශප්‍රිය වන්නිනායක

ජීව වෛද්‍ය ඉංජිනේරු

ජීව වෛද්‍ය ඉංජිනේරු ඒකකය 025 2 223 158  

නෙරංජන් ධනපාල

යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු

යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු ඒකකය 025 3 241 785  

                  කාර්යාල කාර්ය මණ්ඩලය

නම
තනතුර
දුරකථන
ෆැක්ස්
ආර්.එම්.ඩබ්.එස්.බී.රත්නායක පරිපාලන නිලධාරී 025 2220721 025 2220060
Mrs.වසන්ති මිය ප්‍රධාන ලිපිකරු 0252221926 025 2220060
අනෝමා ගුණසේකර මෙවිය මූල්‍ය සහකාර 0252050718 025 2223790
රළපනාව මයා ගිණුම් ලිපිකරු 025 2050718 -
සකූර් මයා ගිණුම් ලිපිකරු 025 2050718 -
නිශානී මිය කළමනාකරණ සහකාර 025 2221926 -
       

බන්ඩාරණායක මාවත,
අනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාව.
දුරකථන : (+94) 25 222 19 26
ෆැක්ස් : (+94) 25 222 00 60


Last updated on ජනවාරි 12, 2018

No of Visitors

6 931