උතුරු මැද පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල වෙබ් අඩවියට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු

නැගෙනහිර නුවරගම් පළාත සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලයේ නව ගොඩනැගිලි පරිශ්‍රය විවෘත කිරීම 2018 ජනවාරි 20 වැනිදා

පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ නව පුහුණු ඒකකයේ ඉදිකිරීම් අවසන් අදියරේ

වාර්ෂික ස්ථාන මාරු ක්‍රියාත්මක කිරීම 2018 පළාත් පාලන මැතිවරණය අවසන් වන තෙක් තාවකාලිකව අත්හිටුවා ඇත.

විශ්වීය සෞඛ්‍ය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා සමාජ සෞඛ්‍ය සුරක්ෂිත කිරීම 2018 ජනවාරි 14 සිට 27 දක්වා - ජපානය

 

 

2018.01.20


Bandaranayake Mawatha,
Anuradhapura, Sri Lanka.
Office TP : (+94) 25 222 1926
Office Fax : (+94) 25 222 0060


Last updated on දෙසැම්බර් 04, 2017

No of Visitors

8 012