• සැලසුම් අංශය

    දෙපාර්තමේන්තුවේ සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය සදහා විවිධ අරමුදල් මූලාශ්‍ර යටතේ වෙන්වන ප්‍රතිපාදනයන් සඳහා සැලසුම් සකස් කිරීමට දෙපාර්තමේන්තුවේ සංවර්ධන අංශ වලට සහාය වීම, එම සැලසුම් සඳහා පළාත් අධ්‍යක්ෂ මගින් අවශ්‍ය අනුමැතීන් ලබා ගැනීමට කටයුතු කිරීම, දෙපාර්තමේන්තුවේ සැලසුම් අංශය මගින් සිදු කරයි. ඊට අමතරව හඳුනාගත් විවිධ විශේෂ ව්‍යාපෘති සඳහා ප්‍රතිපාදන සපයා ගැනීමට අවශ්‍ය සම්බන්ධීකරණ කටයුතු සිදු කිරීමද ව්‍යාපෘති සංශෝධනයන්ට අදාළ සම්බන්ධීකරණ කටයුතු ඉටු කිරීමද සැලසුම් අංශය මගින් ඉටු වේ.

    එමෙන්ම ඒකක මගින් ක්‍රියාත්මක කෙරෙ‍න සංවර්ධන වැඩ සටහන් වල ප්‍රගතිය මාසිකව පළාත් අධ්‍යක්ෂ වෙත දැනුම් දීමත්, ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම් පැවැත්වීම මගින් ව්‍යාපෘති වල ක්‍රියාකාරිත්වය පිළිබඳව නිරන්තර අවධානයකින් කටයුතු කිරීමද සැලසුම් අංශය මගින් සිදු වේ. දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් විෂයයන්ට අදාළ කටයුතු අධීක්ෂණය හා මෙහෙයවීමද සැලසුම් අංශය මගින් සිදු කරයි.

වකුගඩු රෝග නිවාරණ වැඩසටහන් රැසක්
ආපදා දැණුම් දීමේ අංකය 1902


බණ්ඩාරණායක මාවත,

අනුරාධපුර

.කාර්යාලය (දුරකථනය) : (+94) 25 2221926

කාර්යාලය (ෆැක්ස්) : (+94) 25 2220060

පළාත් අධ්‍යක්ෂ: (+94) 25 2222700බණ්ඩාරණායක මාවත,

අනුරාධපුර

.කාර්යාලය (දුරකථනය) : (+94) 25 2221926

කාර්යාලය (ෆැක්ස්) : (+94) 25 2220060

පළාත් අධ්‍යක්ෂ: (+94) 25 2222700


Last updated on ජූනි 7, 2017

No of Visitors

6 933