ප්‍රජා සෞඛ්‍ය ඒකකය

හැඳින්වීම

ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 13 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට අනුව උතුරු මැද පළාත් සභාවට පැවරී ඇති හා අනතුරුව 2011 වසරේ පිහිටුවන ලද උතුරු මැද පළාතේ හයවන පළාත් සභාව යටතේ වන කාර්යයන් ගරු ආණ්ඩුකාරතුමාගේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයට අනුකූලව ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ බෝ වන රෝග, බෝ නොවන රෝග, මාතෘ හා ළමා, යන විෂයයන්හි අපේක්ෂිත කාර්යසාධන ප්‍රතිඵල අත්පත්කර ගනු පිණිස සියළුම අංශ ඒකාබද්ධ කරමින් ප්‍රජා සෞඛ්‍ය ඒකකය ස්ථාපිත කරන ලදී.

කාර්ය මණ්ඩලය

අංශ ප්‍රධානීන්

වෛද්‍ය රොෂාන් සම්පත් (ප්‍රජා වෛද්‍ය විශේෂඥ)

වෛද්‍ය හේමා වීරකෝන් (වෛද්‍ය නිලධාරී ප්‍රජා සෞඛ්‍ය)

 

සහාය කාර්ය මණ්ඩලය

ඩබ්.එම්.ආර්.බී.විජේසිංහ - සංවර්ධන සහකාර

ආයතනයේ වෙබ් අඩවිය සකස් කිරීම හා පවත්වාගෙන යාම

තොරතුරු තාක්ෂණ කටයුතු පවත්වාගෙන යාම

ප්‍රජා සෞඛ්‍ය අංශයේ ත්‍රෛමාසික සගරාව සකස් කිරීම

 

ඩී. එම්. ඒ. උදයන්ති - සංවර්ධන නිලධාරි,

1. පර්යේෂණ වැඩමුළුව සම්බන්ධ කටයුතු
2. පර්යේෂණ සංසදය 
3. වාර්ෂික සුව විශිෂ්ඨතා සම්මාන උළෙල
4. ඵලදායිතාවය සම්බන්ධ ක්රියාකාරකම්
5. පුහුණු මධ්‍යස්ථානය සම්බන්ධ ක්‍රියාකාරකම්
6. ආයතනික සංචාරතාරුකා ආරියරත්න- කළමනාකරණ සහකාර

1. පෞද්ගලික වෛද්‍ය සේවා සම්බන්ධ කටයුතු

2. පුහුණු සම්බන්ධ කටයුතු

3. සියළු ලිපි යැවීම හා එන ලිපි සම්බන්ධ කටයුතු

4. වාර්ෂික වාර්තාව සැකසීම

 

 

 

  • .

වකුගඩු රෝග නිවාරණ වැඩසටහන් රැසක්
ආපදා දැණුම් දීමේ අංකය 1902


බණ්ඩාරණායක මාවත,

අනුරාධපුර

.කාර්යාලය (දුරකථනය) : (+94) 25 2221926

කාර්යාලය (ෆැක්ස්) : (+94) 25 2220060

පළාත් අධ්‍යක්ෂ: (+94) 25 2222700බණ්ඩාරණායක මාවත,

අනුරාධපුර

.කාර්යාලය (දුරකථනය) : (+94) 25 2221926

කාර්යාලය (ෆැක්ස්) : (+94) 25 2220060

පළාත් අධ්‍යක්ෂ: (+94) 25 2222700


Last updated on ජූනි 7, 2017

No of Visitors

6 933