වකුගඩු රෝග නිවාරණ ඒකකය - පොලොන්නරුව

හැඳින්වීම

ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 13 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට අනුව උතුරු මැද පළාත් සභාවට පැවරී ඇති හා අනතුරුව 2011 වසරේ පිහිටුවන ලද උතුරු මැද පළාතේ හයවන පළාත් සභාව යටතේ වන කාර්යයන් ගරු ආණ්ඩුකාරතුමාගේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයට අනුකූලව ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ බෝ වන රෝග, බෝ නොවන රෝග, මාතෘ හා ළමා, යන විෂයයන්හි අපේක්ෂිත කාර්යසාධන ප්‍රතිඵල අත්පත්කර ගනු පිණිස සියළුම අංශ ඒකාබද්ධ කරමින් වකුගඩු රෝග නිවාරණ ඒකකය පිහිටුවා ඇත.

 

 

 

 

.

 

 

  • .

වකුගඩු රෝග නිවාරණ වැඩසටහන් රැසක්
ආපදා දැණුම් දීමේ අංකය 1902


බණ්ඩාරණායක මාවත,

අනුරාධපුර

.කාර්යාලය (දුරකථනය) : (+94) 25 2221926

කාර්යාලය (ෆැක්ස්) : (+94) 25 2220060

පළාත් අධ්‍යක්ෂ: (+94) 25 2222700බණ්ඩාරණායක මාවත,

අනුරාධපුර

.කාර්යාලය (දුරකථනය) : (+94) 25 2221926

කාර්යාලය (ෆැක්ස්) : (+94) 25 2220060

පළාත් අධ්‍යක්ෂ: (+94) 25 2222700


Last updated on ජූනි 7, 2017

No of Visitors

6 933