පළාත් වකුගඩු ඒකකය

හැඳින්වීම

උතුරු මැද පළාතේ සීඝ්‍රෙයන් ව්‍යාප්ත වන වකුගඩු රෝගය පාලනය කිරීම සදහා අනුරාධපුර සහ පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික් දෙකෙහි වකුගඩු රෝග නිවාරණ ඒකක දෙකක් ස්ථාපිත කොට ඇත. පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ පිහිටුවා ඇති වකුගඩු රෝග නිවාරණ ඒකකය මගින් දිස්ත්‍රික්ක දෙකෙහි සංවිධාන කටයුතු මෙහෙයවනු ලබයි.

 

 

 

 

  • .

වකුගඩු රෝග නිවාරණ වැඩසටහන් රැසක්
ආපදා දැණුම් දීමේ අංකය 1902


බණ්ඩාරණායක මාවත,

අනුරාධපුර

.කාර්යාලය (දුරකථනය) : (+94) 25 2221926

කාර්යාලය (ෆැක්ස්) : (+94) 25 2220060

පළාත් අධ්‍යක්ෂ: (+94) 25 2222700බණ්ඩාරණායක මාවත,

අනුරාධපුර

.කාර්යාලය (දුරකථනය) : (+94) 25 2221926

කාර්යාලය (ෆැක්ස්) : (+94) 25 2220060

පළාත් අධ්‍යක්ෂ: (+94) 25 2222700


Last updated on ජූනි 7, 2017

No of Visitors

6 933