උතුරු මැද පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ දැක්ම හා මෙහෙවර අනුව යමින් අරමුණු වෙත ගමන් කිරීමේ කාර්ය භාරය හා එහි වගකීම් දරනු ලබන අංශ.

ප්‍රජා සෞඛ්‍ය ඒකකය

සැළසුම් අංශය

වකුගඩු රෝග නිවාරණ ඒකකය

ආයතන අංශය

ගිණුම් අංශය

යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු අංශය

ජීව වෛද්‍ය ඉංජිනේරු අංශය

වාහන නඩත්තු සේවා අංශය

ඉදිකරීම් තාක්ෂණ සේවා අංශය

 

 

වකුගඩු රෝග නිවාරණ වැඩසටහන් රැසක්
ආපදා දැණුම් දීමේ අංකය 1902


බණ්ඩාරණායක මාවත,

අනුරාධපුර

.කාර්යාලය (දුරකථනය) : (+94) 25 2221926

කාර්යාලය (ෆැක්ස්) : (+94) 25 2220060

පළාත් අධ්‍යක්ෂ: (+94) 25 2222700බණ්ඩාරණායක මාවත,

අනුරාධපුර

.කාර්යාලය (දුරකථනය) : (+94) 25 2221926

කාර්යාලය (ෆැක්ස්) : (+94) 25 2220060

පළාත් අධ්‍යක්ෂ: (+94) 25 2222700


Last updated on ජනවාරි 11, 2018

No of Visitors

6 933